Kategori Arşivleri: Gayrimenkul Hukuku

GAYRİMENKUL NEDİR?
Gayrimenkul en sade haliyle taşınmaz olarak adlandırılmaktadır. Kanunda “gayrimenkul” diye bir kelime bulunmamaktadır. Bunun yerine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda “taşınmaz” kelimesi kullanılmaktadır. Gayrimenkul hukuku; hem ekonomik hem de barınma ve ticaret gibi unsurlar dikkate alındığında üzerinde önemle durulması gereken bir alandır. Ülkemizde genellikle; ortaklığın giderilmesi, muris muvazaası, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan ihtilaflar, men-i müdahale(müdahalenin önlenmesi), haksız işgal, imar uygulaması, miras ve kamulaştırma gibi mülkiyet hakkını ilgilendiren olaylar vasıtasıyla karşımıza çıkmaktadır.

GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?
Gayrimenkul hukukunun temelini tapu iptal ve tescili davaları oluşturmaktadır. Bu sebeple ilk akla gelen Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Ancak olayın niteliğine göre Sulh Hukuk Mahkemeleri hatta İdare Mahkemeleri de görevli olabilmektedir. Uzman bir avukattan yardım alınmadan görev hususunun belirlenmemesi gerekmektedir.

YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre gayrimenkul hukuku açısından kesin yetki kuralı benimsenmiştir. Bu sebeple taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemesinde açılması gerekmektedir. Ancak bu kuralın da istisnaları bulunmaktadır.(Yargıtay 5. Hukuk dairesi 2021/10895E.-2021/12669K.)

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ(İZALE-İ ŞUYU)

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ(İZALE-İ ŞUYU) Ortaklığın giderilmesi davası, genel olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 688. Madde ve devamında düzenlenmiştir. Miras hukukunu ilgilendiren bir olay söz konusu olduğunda 642. Madde gündeme gelmektedir. Buna göre “mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilecektir.” Ortaklığın giderilmesi davaları ülkemizde genellikle, mirasın açılmasıyla […]

ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİLİ DAVASI MK 713 VD-KADASTRO

Zilyetlik, bir taşınır(menkul) ya da taşınmaz bir malı fiili hakimiyetinde bulundurması olarak tanımlanmaktadır. Ancak buradaki fiili hakimiyeti, “elinde bulundurmak” olarak anlamamak gerekir. Zilyetlik terimi, tapu iptal ve tescili davası gündeme geldiğinde geniş olarak yorumlanmaktadır. Taşınmazı kiralamak, hatta elinizde bulundurduğunuz taşınmazı başkasının üzerine inanılarak(inançlı işlem) tescil yapılması gibi durumlarda farklı yorumlanmaktadır. Kadastrosu yeni yapılmış taşınmazlarda zilyetliği […]

KAMULAŞTIRMA DAVALARI

Devlet tarafından kamu gücü kullanılarak özel mülkiyette bulunan taşınmazlara bedeli karşılığında el konulmasıdır. Kamulaştırma işlemine ihtiyaç duyulmasından bu yana kamulaştırma işlemi, kamu çıkarları dikkate alınarak düzenlenmiştir. Halen geçerli olan 2942 sayılı kanunun, yürürlüğe girdiği tarihten beri bir çok madde eklenmiş ve çıkarılmıştır. Hatta anayasa mahkemesi tarafından iptal edilen madde, iptal kararından yaklaşık 4 ay sonra […]

MUHTESATIN TESPİTİ DAVASI

Muhtesatın tespiti davası; adından da anlaşılacağı üzere bir arazi veya arsa üzerinde bulunan tesis, bina, meyve-sebze ağacı vs. gibi zemin ile bütünleşmiş bir şeyin sahibi adına tespitinin istenilmesidir. Söz konusu dava , ortaklığın giderilmesi ve kamulaştırma davalarının açılmasıyla gündeme gelmektedir. Bu davaların haricinde muhtesatın tespiti davası açılamamaktadır. (Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2014/24740 E. 2017/268 K) […]

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, en sade ifadeyle; arsa sahibinin arsasını tamamen yada kısım kısım devrederek müteahhitten bu devire karşılık arsa üzerinde inşa edilen binadan en makul ekonomik değeri karşılığında edimini yerine getirmesidir. Her ne kadar Borçlar Kanunu’nda resmi şekilde (noterde düzenleme şeklinde) yapılması ön görülmüş ise de uygulamada, bazı koşulların gerçekleşmiş olması durumunda adi yani […]