Kategori Arşivleri: İş Hukuku

İş hukuku kısaca işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların nasıl çözüleceğini gösteren hukuk dalıdır. İş dünyasında çeşitli sebeplerle işçi ve işveren arasında uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle son yıllarda işçi profilinin değişimiyle birlikte, kanundan doğan hakların elde edilmesi için hukuki yola başvuran kişi sayısı artmıştır. İş davalarında mahkemeler işçiyi koruma amacıyla hareket eder.

İş hukuku sıkı kuralların bulunduğu bir alandır. Asgari ücret, işçinin hakları, çalışma koşulları gibi konularda katı kurallar öngörmüştür. İş hukukuyla ilgili uyuşmazlıklar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade, fazla mesai, işten çıkarma, iş kazası gibi çeşitli şekillerde hem işçinin hem işverenin karşısına çıkabilmektedir. Bu konular dışında, son yıllarda mobbing davaları da büyük bir artış göstermektedir. Her iki tarafın da iş hukukundan doğan haklarını elde edebilmesi için hukuki yollara başvurması gerekebilir. İşçilerin ve işverenlerin haklarını öğrenmesi ve bunlar için gerekli hukuki işlemleri yapabilmesi için avukat desteği önemlidir.

İş hukukundan kaynaklanan sorunların çözümü için dava açmadan önce arabulucuya giderek uzlaşmanın denenmesi zorunludur. Arabuluculuk aşamasında hakların tam olarak elde edilebilmesi ve mağdur olunmaması açısından avukat tarafından temsil edilmek avantaj sağlayacaktır. İşçi ve işveren arabuluculuk aşamasında uzlaşamadığı takdirde dava açarak haklarını mahkemeden talep edebilirler. İş davalarında her iki taraf için de hukuk bürolarıyla birlikte çalışmak hatayı en aza indirir ve olumsuz sonuçların ortaya çıkma ihtimalini azaltır.

İşçiler, işten çıkarılma sonucunda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, sigorta, işe iade, fazla mesai alacağı gibi konularda hukuki desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Ayrıca işçilerin mobbinge maruz kalması halinde de hukuki yollara başvurması mümkündür. İşçilerin hukuki yollara başvurmasına sebep olabilecek diğer bir konu da iş kazalarıdır. İş kazaları sonucunda işçi çeşitli tazminatları talep edebilir. İşverenler ise haklı sebeple işten çıkarma, rekabet yasağının ihlal edilmesi, istifa ve eğitim bedeli gibi konularda hukuki yollara başvurarak hakkını arayabilmektedir. Ayrıca günümüz iş dünyasının bir gereği olarak işverenler sık sık hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyabilmektedir.

İş Hukuku Tanımı

Kamu hukukundan bağımsız bir Özel Hukuk dalı olan İş Hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen, bu ilişkinden doğan tüm uyuşmazlıkları gidermeyi amaçlayan hukuk dalıdır. Ülkemizde İş Hukuku’nu düzenleyen birden fazla mevzuat bulunmaktadır. Bunlar 4857 sayılı İş Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gibi kanunlardır. İş Hukuku da kendi […]

İşçi Alacak ve Tazminat Davası

İŞÇİLİK ALACAK VE TAZMİNATLARI DAVASI 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre düzenlenen işçilik alacaklar; işçinin, iş akdinin sona ermesiyle hak kazandığı hak ve alacaklardır. İşçinin haklı nedenle işten çıkması halinde veya işverenin, işçinin iş akdini haklı nedene dayanmadan feshetmesi halinde işverenin bir takım tazminatlar ödemesi gerekmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesi hükümleri uyarınca; İşçi alacaklarının […]