İş Hukuku Tanımı

Kamu hukukundan bağımsız bir Özel Hukuk dalı olan İş Hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen, bu ilişkinden doğan tüm uyuşmazlıkları gidermeyi amaçlayan hukuk dalıdır.

Ülkemizde İş Hukuku’nu düzenleyen birden fazla mevzuat bulunmaktadır. Bunlar 4857 sayılı İş Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gibi kanunlardır.

İş Hukuku da kendi içerisinde 2’ye ayrılmaktadır. Bunlara “Bireysel İş Hukuku” ve “Toplu İş Hukuku” denilmektedir

Bireysel iş hukuku adından anlaşılacağı üzere tek bir işçinin, işveren ile aralarındaki sözleşmeyi, çalışma koşullarını ve işçinin haklarını düzenleyen iş hukukunun alt dalıdır.

Bireysel iş hukuku konuları arasında:

1- İşçi ile işveren arasındaki iş akdinin kuruluşu
2- İşçilik sözleşmesinin konusu işin düzenlenmesi ve çalışma şartları
3- İş akdi nedeniyle belirlenecek ücreti
4- İş kazası ve bundan doğacak zararların tazmini
5- İş sağlığı ve güvenliği,
6- İşçinin çalışma süreleri
7- İş akdinin haklı ve haksız nedenle feshi gibi konular yer almaktadır.

Toplu iş hukuku ise işveren ve işçilerin sendikal faaliyetleri ve Toplu İş Sözleşmeleri yapma gibi faaliyetlerin düzenlendiği ve güvence altına alındığı iş hukuku dalıdır.

GÖREVLİ MAHKEME

İş Hukuku davalarında görevli mahkemenin belirlenebilmesi 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun hükümleri incelenmesi gerekmektedir. İşçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmesinden doğan hak ve alacaklara ilişkin davalarda görevli mahkemeler İş Mahkemeleridir. İş Mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise devreye Asliye Hukuk Mahkemesi girer.

YETKİLİ MAHKEME

İş davalarına bakmaya yetkili mahkemeler 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.6’da düzenlenmiştir:

1-İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.
2-Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
3-İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir
4-İş mahkemelerinin yetkilerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
5-Bu madde hükümlerine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir.

BAŞLICA DAVALAR

İŞÇİLİK ALACAK VE TAZMİNATLARI DAVASI için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir