ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ(İZALE-İ ŞUYU)

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ(İZALE-İ ŞUYU)

Ortaklığın giderilmesi davası, genel olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 688. Madde ve devamında düzenlenmiştir. Miras hukukunu ilgilendiren bir olay söz konusu olduğunda 642. Madde gündeme gelmektedir. Buna göre “mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilecektir.”
Ortaklığın giderilmesi davaları ülkemizde genellikle, mirasın açılmasıyla murisin geride kalan mirasçılarının birden fazla olması ve aralarında ihtilaf çıkmasıyla karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde gayrimenkul yatırımcılarının paylı mülkiyete tabi bir taşınmazdan hisse edinmesiyle de gündeme gelmektedir.
**Ortaklığın giderilmesi davalarında olaya konu taşınmazın, kat mülkiyetine konu bir taşınmaz olması durumunda dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu durumlarda satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilemeyecektir.
“Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın, kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hakim, o gayrimenkulün mülkiyetinin, 12 nci maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir.”

**Davaya konu taşınmazın köy tüzel kişiliğine ait idari sınırlar içerisindeyse taşınmaz üzerinde ortaklığın giderilmesi aynen taksim ile mümkün olabilmektedir.
“İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Çıkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz.
Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında yapılacak ifraz işlemlerinde parsel genişlikleri (15.00) m.den, parsel derinlikleri de (20.00) m.den az olamaz. İfraz suretiyle en fazla beş adet parsel elde edilir, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapılamaz.”
Unutmayalım ki; Türkiye’de en basit hukuki ihtilaf, mirasçılık belgesi istemli açılan dava ile ortaklığın giderilmesi davası görülmekteyse de kesinlikle uzman bir avukattan destek almadan dava açılmaması gerekmektedir. Bu, vatandaş açısından hem zaman hem de maddi kayba neden olabilmektedir.

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi Ankara 15. Hukuk Dairesi Esas: 2020/846 Karar: 2022/176 Karar Tarihi: 03.02.2022

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi Trabzon 3. Hukuk Dairesi Esas: 2021/918 Karar: 2021/747 Karar Tarihi: 29.09.2021

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul 12. Hukuk Dairesi Esas: 2021/559 Karar: 2021/777 Karar Tarihi: 25.05.2021

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul 1. Hukuk Dairesi Esas: 2019/938 Karar: 2020/581 Karar Tarihi: 12.06.2020

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi Ankara 12. Hukuk Dairesi Esas: 2018/1471 Karar: 2020/352 Karar Tarihi: 04.06.2020

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İzmir 16. Hukuk Dairesi Esas: 2019/1204 Karar: 2020/262 Karar Tarihi: 06.03.2020

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İzmir 12. Hukuk Dairesi Esas: 2019/1371 Karar: 2020/251 Karar Tarihi: 13.02.2020

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul 6. Hukuk Dairesi Esas: 2019/358 Karar: 2020/199 Karar Tarihi: 13.02.2020

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul 36. Hukuk Dairesi Esas: 2017/2516 Karar: 2019/481 Karar Tarihi: 07.03.2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir